הברית בחורב והברית בארץ מואב

18 כבר אמרנו ( בפרק שלפני זה , סי' ( 8 שהחוג הדבטרונומי היה ריפורמטורי בשאיפתו לתקן את כללי הפולחן ולהפיח עוצמה מוסרית מוגברת באמונת ישראל ובמצוותיה . המגמה הריפורמטורית היא לוז השדרה של ס"ד ו'רוח אפם' של מחבריו . כמה וכמה מושגים משפטיים וגם כמה תכונות והנחות סיפוריות בתפיסתו של ס"ד הם פועל יוצא ממגמתו של מקור זה . המושגים המשפטיים שנוסדו על רעיון ריכוז הפולחן גלויים וידועים כל צורכם . פחות מזה ניכר הקשר בין ההנחות הסיפוריות ותכונות האופי שהוטבעו בתפיסתו של ס"ד לבין שאיפתו הנחרצת של מקור זה לתקן את חיי ישראל . להלן ( סי' ( 24-21 נראה , 71 השווה קורושץ , , Vertmge עמ' ; 3 ויינפלד , , Deuteronomy עמי ; 64-63 ולמעלה , הערה 53 ( וכמסומן שם . ( וראה גם נ"ה טור סיני , ספר איוב , תל אביב תשי"ד , עמ' . 146-145 72 אמנם במקרה זה נתהפכו היוצרות , והמלך , שכלפי האלוהים הוא אינו ריבון אלא בךהחסות , מחזיק בידיו עותק שכנראה אינו 'חתום' וקורא בו 'כל ימי חייו . ' אלא שבמקרה זה נתערב הצורך הדידקטי שס"ד מטיף לו , ללמוד 'את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשותם' ( דב' יז , יט . ( צורך זה 'פתח' את הספר ...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס