הבריתות ההיסטוריות העיליות והטקס שביסודן

11 נפנה אל הבריתות שבצורתן הן היסטוריות ועיליות , והן מן הדרגה הגבוהה והמתוחכמת , ו'הברית אשר צוה ה' את משה לכרות את בני ישראל בארץ 45 ראה : D . J . Wiseman , The Vassal-Treatiesof Esarhaddon ( Iraq 20 ) , London 1958 , . p . 81 ; CAD , s . v . add A 'עדי' ככינוי לברית מופיע גם בכתובות הארמיות של ספירה וזהה כנראה ade -b האכדי ( פיצמאייר , , Seftre עמ' . ( 24-23 על משמעו של add ראה עוד תדמור , שבועת אמונים , עמ' ; 165 על שימושיו במקורות האשוריים ואי הוודאות ביחס להוראתו המדויקת : שם , עמ' . 171-166 על הזיקה הבסיסית בין ברית לשבועה ועל מקומה של 'שבועת הווסאל' ( והתחייבות השליט ) בטקס הברית במרחב החיתי ובתחומה של הלשון האכדית , ראה קורושץ , , Vertrage עמ' ; 100-92 מק קרתי , , Treaty עמ' . 144-141 מואב' ( ז ב' כח , סט ) היא אחת מהן . בריתות אלו הן 'היסטוריות' באשר תבניתן מבוססת על תנאי הישיבה בארץ , אף שהבריתות הקשורות בחורב ובסיני קדמו להתנחלות בארץ והן אפופות אווירה מיתולוגית . בריתות אלו הן 'היסטוריות' גם משום שביסודן מופיעה כתיבת תנאי הברית בספר , אף שבאחת מהן הכתיבה נעשית בלוחות אבן '...  אל הספר
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים

י"ל מאגנס