הערות

פרק ראשון 1 על הבעיה הכרונולוגית עיין להלן ע"ע . 35—34 2 עיין להלן ע"ע . 14—13 3 עיין : J . H . Breasted , Ancient Times ' , Boston , 1935 , p . 203 יכן עיין הדגשת המיוחד שבתקופתו של אשורבנפל אצל ; Ed . Meyer , Geschichte des Altertums . IIP , Stuttgart , 1937 , « . 86-90 Luckenbill , Ancient Records of Assyria and Babylonia II , 1927 , p . 293 — « . 296 5 לוקנביל , שם , עמי . 296 6 שם , ע"ע . 29 «—298 7 שם , . 313—305 , 299 8 שס , S 05— 300 9 שם , . 319—313 10 עיץ : J . H . Breasted , A History of Egypt ' , London , 1945 , p . 559 11 ליקנביל . שם , ע , 340 '? : סעיף . 876 12 שם , ע"ע , 302—300 סעיף . 789 13 שם . עמ . 30 : 1 1 « היו שרצו לזהות את כנךלפ עם אשורבנסל עצמו ו 0 ברו שלאחר דיכוי המרד שוב לא מינה אשורבנפל מושל לבבל , אלא העמידה תחת פיקוחו הישיר . כך ו Streck , Assurbanipal 1 : ( VAB VII ) , Leirz'C 19 J 6 , s . CLVII אך דעה זו הופרכה על יסוד תעודות בבליות ועיין . JNES , III | 1944 ) , pp . 39-41 . 15 לוקנביל , שס , עמ ' . 309 10 שס , עמי . 319 לפי סברתו של א . מלמט יש קשר בין...  אל הספר
מוסד ביאליק