פרק שישי תהילים מב-מג

רציתי להגיש ( גם במקום רפי ז"ל ) לחברי היקר , פרופ' יעקב ש' ליפט , ממתנת ידי , מעיסוקי במזמורי תהילים — לאות תודה והוקרה — ולא זכיתי . לא נותר לי , אלא להקדיש את מאמרי לזכרו הברוך . מזמורים מב-מג , שניתוחם הספרותי הוא המוגש בזאת , מופיעים כידוע בכתבי יד הרבה של נה"מ כמזמור אחד , ובמחקר מוסכם , על פי עניינם ומסכת אריגתם , שהפרדתם הנוכחית אינה מקורית . מטרת הניתוח להבהיר ( לפי השיטה קניקוט רושם 39 כתבי יד שבהם מצורפים המזמורים מב , מג , דה רוסי מוסיף עוד תשעה ( וילסון , עמ' . ( 407 בילקוט שמעוני לס' תהילים מובאים המדרשים למזמור מב , ט-י ומג , ב-ד באותו הרמז ( תשמ"ה . ( האם לא ניתן להסיק מעובדה זו שבס' תהילים שהיה לפני בעל ה'ילקוט' לא היה מזמור מג מזמור נפרד ? מן המדרש שמוסר האמורא הארצישראלי מן הדור הראשון ( תחילת המאה השלישית , ( ר' יהושע בן לוי מ'ספרא דאגדתא : ' 'מאה וארבעים ושבעה מזמורים שכתוב בתהילים כנגד שנותיו של אבינו יעקב' ( ירוש' שבת טל , א [ טו , עמ' ג . [ השווה : מסכת סופרים טז , יא ; מדרש שודור טוב לתה' כט , ד [ יט . ([ ממדרש זה מתבקשת המסקנה כי שלושה מזמורים שבס' תהילים שלנו...  אל הספר
מוסד ביאליק