פרק ראשון תהילים ו

תהילים ו נתקבל במנהג אשכנז ל'תחנוך ב'נפילת אפים' במקום תהילים כה . בנצרות הוא הראשון בקבוצה של 'שבעת מזמורי תשובה' psalmi ) , { poenitentiales הנזכרת ראשונה על ידי קאסיודורוס במאה השישית . במחקר המדעי רואים במזמור קינת יחיד , בדרך כלל של חולה . במאמר זה נעשה ניסיון לעמוד על המעוצב בתהילים ו בכוליותו . ( אני עוטף את דברי בברכה לרבם של רבים , שתורתו טופחת על מנת להטפיח , לפרופסור משה ארנד נ"י לאיו"ש ( . * בכל מקום בהערות שבו מצוין שמו של הפרשן בלבד בלי מספרי עמודים , הכוונה לפירושו לספר תהילים , על הכתוב הנדון . 1 לפי אלבוגן ( עמ' , ( 524-523 הדבר קרה רק במאה הי"דו . לדעה זו , שהיא על פי ברלינר > עמ' , ( 24 מתנגדת עדות מן המאה הט"ו בס' לכוש התכלת , ח"א , סי' קלא ' ) ומנהגנו לומר בתחינה מזמור . ( 'ו אגב , בכתב יד רג'יו של מחזור ויטרי , שהוא מן המאות הי"ג-הי '' ד , הנוסח של תחנון הוא תהילים ו ( גולדשמידט , עמ' . ( 70 2 כך יש להבין מדברי המגן אברהם לאורח חיים סי' קלא . 3 קנות , עמ' . 62 4 בתקופתנו כך סבורים , למשל , וייזר ( בספק ;( דהוד ; דלקט ( עמ' ;( 45-44 זייבולד ( תפילת חולה , עמ' ;( 15...  אל הספר
מוסד ביאליק