מקור: המרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית, ‭,2003‬ כיווני השכלה ולמידה משמעותיים בעידן של שינוי מבנה התעסוקה במשק לקידום תעסוקה לכל,אוניברסיטת תל אביב, עמי 31