תוכן העניינים

דבר סמנכי'לית ומנהלת מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה 7 דבר מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה 9 דבר העורכות 13 שער ראשון : התמחות בהוראה - נתיב להעצמת המקצוע 21 היעדר ביקוש למקצוע ההוראה בישראל - ממשבר לאתגר : מגמות בין-לאומיות והשלכות לישראל | עמי וולנסקי 23 תהלין ההתמחות בהוראה - מבט כולל | פאדיה נאסר-אבו אלהיג ' א ; ברברה פרסקו ; רבקה ו ייכנברג 55 שער שני : מסטודנט למתמחה , ממתמחה למורה - תהליכים בהתפתחות המקצועית 89 להתבונן במראה : תהליך הבניית הזהות המקצועית של מורות מתחילות כפי שהוא משתקף בסיפוריהן | נורית דביר ; אורנה שץ-אופנהיימר 91 מתמחים מעריכים את עצמם : מה שרואים משם , בהחלט רואים גם מכאן : דיצה משכית ; אלקה יפה 117 האוריינות הארגונית של המתמחה : בית הספר על פי תפיסת המתמחה בהוראה וכפי שהמנהל מציג אותו בפני המתמחה | שרגא פישרמן 151 שער שלישי : החונכות - נתיב כניסה למתמחים 181 מתח , קונפליקטים ומורכבות בתפקיד החונכות | אורנה שץ-אופנהיינזר 183 חקר סיפורי מקרה בשיטת הג'יקסו כאמצעי להבנת תפקידי חונן ומתמחה | מירי ברק ; ניצה ברנע 201 תרומת החונכות למתמחה בעיני מתמחים מהמגזר ה...  אל הספר
מכון מופ"ת