אנליזה ארגונית

פסיכואנליזה ארגונית ללא ספה / 7 nj / n על מס » רת ועל מסורת piuo'iiu בפרספקסיבה ישראלית ו סמכות , מסורת ותהליכים קבוצתיים מחשבות על סמכות , תפקיד וגבולות לשרוד או ללמוד ? על הפרדוקס ^ בתקירת הלא כוודע במערכות ארגוניות פוליסיות פיתוח סמכ 1 ת ותפיסת סמכות המנחה אצל משתתפים בקב 1 צה הלומדת הנחיה קבוצתית נ ^ עבודה פנימית — על עבודת 'ועץ הפנים ביחידה צבאית גיליון מס 5 מאי 2005 עורך | ישראל כ"ץ חברי המערכת | תמר בליץ יעל דובר יובל פיורקו שני קונה ועדת ההיגוי של הכנס " מסורת טוויססוק — פרספקטיבה ישראלית" ברום אופנהיימר יגאל גינת רות דואק ישראל כ"ץ אנדרי שינברג גיליון מסי 8 מאי 2005  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני