פתיח

נורית דביר בגיליון זה של " אנליזה ארגונית" משובצים מאמרים לא מעטים של מורי מורים , כפי שנכתבו בסדנה שנתית שהוקדשה לכתיבה אקדמית . התפיסה שביסוד הדברים היא שעיסוק במחקרם של מורי מורים על עבודתם הוא חלק בלתי נפרד מהתפתחותם המקצועית ומהבניית זהותם המקצועית R ; R obinson & McMillan , 2006 ( י Koster , Brekelmans , Korthagen & Wubbels , . ( 2005 בעבר הושפע אופי המחקרים של מורי מורים בעיקר מהפרדיגמה הפוזיטיביסטית ; זו הניחה שהרחבת הידע המכונה ' ידע לפעולה' ( Knowledge-for-practice ) תשפר את פעולתו של המקצוען ותתרום למעמדם של מורי המורים . ( Cochran-Smith & Lytle , 1999 ) אלא שמחקרים אלה ייחסו חשיבות מועטה לידע הפרקטי של מורי המורים – ידע הנחשף ונבנה מתוך מומחיותם בעבודתם עם הסטודנטים שלהם . ( Finkel , 2000 ) לאחרונה גבר הצורך בפעילות מחקר של מורי המורים עצמם ; הודות לתפיסתו של שון על אודות המקצוען המשפר את עבודתו באמצעות פעילות חקרנית רפלקטיבית ( Schon , 1991 ) קיבל אופיים של המחקרים תפנית . ( the “ reflective turn “) גישה זו משמשת תשתית להכרה בחשיבותו של ידע פרקטי שיוצר המקצוען עצמו , במהלך...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני