תוכן העניינים

5 בפתח הדברים | ישראל כ"ץ 7 פתיח | נורית דביר 12 כשאת אומרת פרופסיה למה את מתכוונת | אורי אליס 29 כמה מחשבות על הוראה | מילי אפשטיין ינאי 40 בין ניהול ארגוני לניהול פרופסיונלי : נשים ראשי מסלולים כמנהיגות הצוות שבראשותן | דורון לדרר 59 פיתוח מודעות חברתית והבניית זהות מקצועית חברתית של מורים | נורית דביר 75 תגובה לטקסט : בין הובלה להצטרפות | רנה ברנר 94 גננות , הורים ומה שביניהם : סוגיה בהכשרה והשתמעויות לעתיד | ורד תמיר 107 הקשר בין תשתית מבנית להיבטים רעיוניים בשותפות בין מדריכה פדגוגית לבית ספר לפיתוח מקצועי | נעמי מורג 135 אנגלית בכיתות א ו ב : שיח 'ההורות הטובה' בפרקטיקה של מורים לאנגלית והשלכותיו על המורים ועל הכשרה להוראה | ריבי כרמל 146 התחלות : תרבות הקשבה בשיעורי תאטרון | ליביה חכמון איילי 159 קולנוע ואוריינות יהודית | יורם קנצלר 183 תנועה במרחבים בין מבנים | נירה על דור 206 כשנותנים לסטודנטים להוביל | מימי חסקין 221 רק במקרה : ניכור , בדידות וקהילתיות בבית הספר : סיפורה של התערבות מקצועית | פלג דור חיים 232 מראית עין : פתיח : שלי זוסמן , הדס קידר יצירות אמנות : עמוס רוג'ר , ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני