'שיח האדון' - מלכוד בתקשורת: אמצעים רטוריים ככלים פרשניים

מילי אפשטיין ינאי הבהרות מקדימות מאמר זה הוא חלק מניסיון רחב יותר להיעזר באמצעים רטוריים כדי לתאר מהלכים פרשניים המבססים סמכות ועמדה כוחנית בשיח הבין אישי במקומות עבודה . ייחודיות טענתי היא בזיהוי אמצעים רטוריים המתפקדים כ'גשר' בין רמת המקרו של ניתוח אירוע תקשורת לבין רמת המיקרו שלו . אירוע תקשורת הוא אירוע הנובע ממצבים מורכבים של סמכות וכוחניות , של אלימות סמויה או במסווה של נימוס ושל מניפולציה ושליטה . ( Van Dijk , 2006 ) השימוש באמצעים רטוריים מספק כלי תיאורי פרשני היכול לתרום להתרת אי ההבנות בתקשורת הבין אישית . במאמר אתאר התבוננות מסוימת ביחסי כוח בתוך הארגון כפי שהם באים לידי ביטוי בשיח , במקום שבו הצהרות ורטוריקה נפגשות ומשפיעות על העשייה בארגון . אנסה אפוא לבדוק את אופי היחס שבין מערכת ממוסדת לבין השפה שבה עושה אותה מערכת שימוש . אתמקד באסטרטגיות של רטוריקה ( Jakobson , 1962 ; Kerbrat-Orecchioni , 1983 ) שמצביעות על אי שיוויון בין הדוברים בשיח ומונעות משא ומתן על משמעויותיהן של אמירות , מתוך הנחה ש'טקסט' מסוים נרקם במסגרת יחסים אלו ( פלד , ( Anward , 1992 ; 1994 ונשמר בזיכרון כ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני