תיאוריות של מורכבות - הגדרות מפתח

ישראל כ"ץ וחן גרץ שמואלי א . מורכבות Complexity | מושג › המשמש › לתיאור › מערכות › שבהן › יש › מספר › רב › של › רכיבים › או ' › סוכנים › ' שאינם › תלויים › זה בזה › , ונתונים › בתנועה › מתמדת › , כל › אחד › מהם › בנפרד › ויחד › . לכן › , במערכות › מורכבות › , תשומת › הלב מתמקדת › בעניינים › האלה : › - דינמיות › - › יש › תנועה › מתמדת › ולא › מצב › של › קיפאון › . › - אופי › האינטראקציות › בין › הרכיבים ›; ולא › מאפייניו › של › כל › אחד › מהרכיבים › לעצמו ›› . מערכות › מורכבות › נוטות › לעתים › קרובות › להציג › התנהגות › לא › צפויה › , מנקודת › מבטו › של › הרכיב היחיד › . מערכת › מורכבת › מייצרת › דפוסים › חדשים › ומפתיעים › , לפי › מידת › השונות › ( Diversity ) הקיימת › בין › רכיביה › , ומידת › הקישוריות › ›( Connectivity ) ביניהם › . יש › דוגמאות › רבות › למערכות מורכבות › : החל › במערכת › העצבים › ובמערכת › החיסון › האנושית › , דרך › מושבות › נמלים › ודבורים › ועד למערכות › כלכליות › ושווקים . ב . התהוות והתארגנות עצמית Emergence and Self Organization | התהוות › - › תהליך › שבו › דפו...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני