בין ייחודיות לאחידות בעקבות כנס 'מורכבות בארגונים גלובליים'

פלג דור חיים המציאות › הארגונית › דינמית › , משתנה › תדיר › ובה › אתגרים › רבים › . לעתים › תכופות › אנו › חווים › כי פעולות › מקובלות › של › תכנון › , הובלת › תהליכים › ושליטה › אינן › מביאות › לידי › התוצאות › הצפויות › או הרצויות › . המודלים › הקלאסיים › בעבודה › המערכתית › מתקשים › לעתים › קרובות › לתת › מענה › לעבודה בתוך › מערכות › מורכבות › , במצבים › של › אי ודאות › , של › גיוון › ושל › ש › נ › ת › בין › רכיבי › המערכת › . תיאוריית המורכבות › שמה › דגש › על › ההיבט › המשתנה › והלא › צפוי › בעבודת › הארגון › . במקום › לשים › את › המיקוד ואת › הדגש › על › תכנון › לשם › מניעת › הפתעות › , התיאוריות › ממליצות › על › חשיבה › מקבילה › : מחד › גיסא הכרה › בערכם › של › תכנון › , סדר › וארגון › , ומאידך › גיסא › הענקת › מקום › לאי הוודאות › המאפיינת › את ההקשר › המערכתי › . הסקירה › שלהלן › מתבססת › על › כנס › ' מורכבות › בארגונים › גלובליים › ' השנתי › השני › . הכנס › יוחד להתמודדותם › של › ארגונים › עם › תהליכי › גלובליזציה › , מתוך › נקודת › מבט › של › תיאוריות › המורכבות . עם › משתת...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני