מיתולוגיות ארגוניות

ארגונים הם סיפורים בעלי משמעות ישראל כ"ץ לא › אחת › ארגונים › מציגים › חזות › הרמונית › , סדורה › , המנסה › להיות › משכנעת › . עם › זאת › , כל › מבט › מקרוב מגלה › שבארגון › שוכנות › יחד › פרספקטיבות › שונות ›; שנשמעים › בו › , או › מהוסים › בו › , קולות › שונים ; ושלצד › החזות › ההרמונית › - › המציאות › הגועשת › פוגשת › כל › העת › יסודות › של › צרימה › , הפתעה › , שינוי והתפתחות › . כך › מתקיימים › בארגון › בו בזמן › מידות › של › הלימה › ורציפות › לצד › קיטוע › וחריקה ›; רכיבים של › תכנון › וסדר › לצד › אלתור › וספונטניות › . התיאוריה › של › מורכבות › מיטיבה › לעסוק › באלה › , ובייחוד במצבים › שהיא › מזהה › כי › הם ' › על › סף › הכאוס › . ' בכך › יעסוק › הפעם › מדור › זה . יועצים › החברים › בצוות › מכון ' › צפנת › ' הוזמנו › במפגש › קבוצתי › בהנחייתי › לשתף › באירוע › ארגוני מניסיונם › , שהיו › בו › יסודות › של › הפתעה › , מתח › או › צרימה › . היועצים › נחלקו › לזוגות › , וסיפרו › את סיפוריהם › זה › לזה › . בעקבות › כך › , הזוגות › התבקשו › לבחור › אחד › משני › הסיפורים › , ולכתוב › ב...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני