אמנות ומורכבות - מבטים

איריס גולדברג " תפקידו של האמן הוא ליצור את השמש בשעה שאיננה" רומן › רולן ' › , ז'אן › כריסטוף › ' › שני › האמנים › פסקל › דומבי ›( Pascal Dombis )› ורועי › יריב › יוצרים › בהשפעת › תיאוריות › של › מורכבות , ויצירתם › מעוררת › מחשבה › על › אודות › הקשר › בין › אמנות › , מדע › , תיאוריות › מורכבות › ומציאות ארגונית › . לרוב › רווחת › הדעה › שאין › קשר › בין › אמנות › למדע › . רוב › המדענים › רואים › באקט › האמנות מעשה › סובייקטיבי › אשר › נטש › את › חוט › המחשבה › המדעית › זה › מכבר › . רובם › של › האמנים › מסתייגים מניתוח › מדעי › של › יצירות › , מתוך › חשש › מפני › פגיעה › בממדים › האנושיים › של › היצירה › . תיאוריות מורכבות › מערערות › על › מוסכמות › ההפרדה › בין › מדע › לאמנויות › , וקוראות › לטשטוש › הגבולות › בין תחומים › אלה › . הן › מאפשרות › את › קיומו › של › שיח › רב תחומי › הנוטל › מתחום › אחד › לתחום › אחר › , לא רק › כנחלתו › של › חוקר › תרבות › או › חוקר › מדע › , אלא › בראש › ובראשונה › כנחלתו › של › כל › אדם › הפועל בעולם › ומנסה › להעניק › פשר › למרחבים › שבהם › הוא › פ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני