כתיבה אקדמית כמרחב פרדוקסלי

מילי אפשטיין ינאי טקסט › זה › הוא › מעשה › שעטנז › של › כמה › טקסטים › : קולות › אחדים › שזורים › בו › . האסטרטגיה › המארגנת אותו › כוללת › חשיפה › של › תפרים › , פערים › , טיוטות › ומחשבות › שליוו › את › כתיבתו › . הטקסט › חושף › את התפתחותו › מתוך › יחסי › גומלין › עם ' › אחרים )› ' עורכים › , חברים › , הוגי › דעות › , ( שהגיבו › אליו › בתגובות שונות › ונעשו › לחלק › מרשת › הקשרים › שאפשרה › את › פרסומו › . להבדיל › ממאמר › אקדמי › מקובל › המבוסס › על › מערכת › של › טענות › , היקשים › והסברים › , טקסט › זה אינו › מצניע › את › השתי › וערב › שאורגים › את › הסיפור › ושנעשו › לחלק › המרכזי › בהתהוותו ›; להפך › - › הוא אף › הופך › את › הבטנה › הצבעונית › שלו › כלפי › חוץ › . זו › דרך › אחת › להמחיש › את › המתח › ואת › התנועה › בין ציר › הידע › לבין › ציר › הכתיבה › . כיצד › לתת › ביטוי › לידע › ההולך › ומתלכד › בתחום › דעת › כלשהו › תוך › כדי המצאת › השפה › המתאימה › להצגתו › לעיני › הקוראים ›? כי › הרי › שפה › זו › אינה › קיימת ' › לפני › ' השימוש בה › אלא › כמוסכמה › מכוונת ›; רשת › חבר...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני