על מורכבות בחיי בית הספר בעקבות הטמעת התכנית החדשה במתמטיקה

שרה עברון בשנת › הלימודים › תש"ע ›( 2010 )› הוחלה › בכיתות › › 'ז בכל › הארץ › תכנית › לימודים › חדשה › , בעלת › לוח זמנים › מדויק ›; תכנים › מוגדרים ›; בקרות › הדוקות ›; והדרכה › אינטנסיבית › למורים › . טבלאות › מפורטות נבנו › , ובהן › נרשם › בדיוק › מה › ילמד › כל › ילד › בכיתה › › 'ז בכל › שבוע › ובכל › שיעור ›; איזה › עמוד › בספר המורים › אמורים › ללמד › בכל › שיעור › ושיעור ›; כמה › תרגילים › יתורגלו ›; מתי › יהיו › מבחני › רבעון › ומבחני אמצע › השנה › . הנחת › העבודה › של › מובילי › התכנית › , וגם › של › האמורים › להובילה › בבתי › הספר › , היא › שאם › נלמד היטב › , התלמידים › יידעו › מתמטיקה ›! משרד › החינוך › הכריז › שעלינו ' › להפוך › את › הגרפים › ' שמלמדים › על שיעור › ההצלחה › בקרב › התלמידים › ושנחשבים › לא › מספקים › כיום › . אם › הוקצו › שעות › הוראה ›; ניתנה הדרכה › טובה › למורים ›; המנהלים › מעורבים › ברמה › אישית › - › לבטח › יתחולל › השיפור › המיוחל › . זו › הנחת עבודה › ליניארית › : אם › נעשה › ›› - ›› 'א יקרה › › . 'ב לפי › שעה › , ההתפתחות › בשטח › אינה › מלמדת › ע...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני