אין אדם שהוא אי בודד מפגש בין מחקר שדה לתיאוריות של מורכבות

אופיר וינשל שחר , קרן שחף , אורן פזמוני לוי מבוא בהיותנו › יועצים › וחוקרים › ב'בית › הספר › לפיתוח › מנהיגות › ' בצה"ל › , ערכנו › מחקר › אשר › נועד › לתאר את › המנהיגות › בפלוגה › מבצעית › , כתופעה › ארגונית › . כלומר › , מנהיגות › שהיא › תופעה › המתקיימת › בין פרטים › בארגון › ולאו › דווקא › מייצגת › תכונה › של › פרטים › . המחקר › התבסס › על › הספרות › המתפתחת בנושא › רשתות › חברתיות › ומנהיגות › מבוזרת › . מטרת › מאמר › זה › להפגיש › בין › המחקר › שערכנו › לבין › רעיונות › ה'מורכבות › , ' בניסיון › לעמוד › על המשותף › להם › ועל › השונה › ביניהם › . במאמר › זה › לא › יובא › דיווח › על › המחקר › שערכנו › ולא › יידונו תוצאותיו . › כאן › , ברצוננו › לדון › בתהליך › החקירה › ובהתפתחות › המחשבתית › שהובילה › אותנו › בנקודות זמן › שונות › : לפני › עריכת › המחקר ›; בעת › המחקר › עצמו ›; ובעיקר › לאחריו › , לנוכח › השיח › הרעיוני › של ' מורכבות . ' רעיונות › ה'מורכבות › ' עלו › בראשית › שנות › השישים › של › המאה › הקודמת › , בתגובה › לפרדיגמה המדעית › הניוטוניאנית › , אשר › הניחה › שאפשר › ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני