שותפויות בין־ארגוניות: מרחב לעבודת הייעוץ

מוטי טליאס הקדמה מאמר › זה › עוסק › בשותפות › בין ארגונית › בשדה › החברתי › כמרחב › לעבודת › הייעוץ › . שותפות › בין ארגונים › היא › תופעה › ארגונית › מתרחבת › בשדה › זה › , כשם › שהיא › נעשית › נפוצה › יותר › בעולם › הארגוני בכלל › . ההתרחבות › באה › לידי › ביטוי › בגידול › במספר › הארגונים › הבוחרים › בשותפויות › עם › גופים אחרים ›; בנפח › הפעילות › של › ארגונים › במסגרת › שותפויות › מתוך › סך › הפעילות › של › הארגון ›; ובמספרם הגדל › של › דגמי › שותפויות › בין › ארגונים › . פעולה › בשותפות › היא › עניין › חדש › למדי › בנוף › הארגוני › . המעשה › הארגוני › נתפס › בדרך כלל › כמתרחש במסגרת › גבולות › מתוחמים › ומוגדרים › , והחשיבה › הנוגעת › לעשייה › הארגונית › הוגבלה › בעבר › לבירור זיקות › מתהוות › בין › אנשים › , אמצעים › ופעולות › . אף › שהסביבה › החלה › להיות › בעלת › נוכחות › וחשיבות בשלב › מאוחר › בתיאוריה › הארגונית › , על פי רוב › התיאוריה › רואה › בה › תשומות › והשפעות › מחוץ › לארגון , ולא › עשייה › ויצירה › משותפת › עמו . › שותפויות › הן › דפוס › מתקדם › של › קשר › בין › האר...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני