הפקת משמעות ממפגש; ומפגש לשם הפקת משמעות

פטרישה שו ' לשנות את התרבות' בברודסטון ( Broadstone ) ראשיתו › של › סיפור › זה › בצלצול › טלפון › מג'ון › . מעולם › לא › נפגשנו › בעבר › , והוא › מתקשר › על › סמך המלצתה › של › קלר › , עמיתה › למקצוע › . מנהל › פרויקט › מרכזי › המועסק › על › בסיס › חוזה › אישי › עזב › את הארגון › , בטענה › כי › נעשה › מתוסכל › מאוד › מהתרבות › בברודסטון › . הוא › מספר › כי › אינו › מצליח › להשלים שום › משימה ›; אין › פתח › לחדשנות ›; והוא › חש › חסום › באשר › הוא › פונה › . ג'ון › הוא › מנהל › משאבי › אנוש באתר › הבריטי › של › חברת › תקשורת › שבעת › האחרונה › גדלה › עקב › כמה › רכישות › בין לאומיות › . חוויה › זו נגעה › בעצב › חשוף › שלו " › : נאמר › לנו › שעלינו › להיעשות › גלובליים › וחדשנים › יותר › , אך › התחושה › כאן › היא שהדברים › נמרחים › . " האם › נוכל › , ג'ון › ואני › , להיפגש › כדי › לדון › בשאלה " › כיצד › נוכל › לשנות › את › התרבות ? " אני › עונה › שאשמח › לבוא › ולשוחח › עמו › , ומציעה › שנצרף › אנשים › אחרים › לפגישה › , כדי › לדון › בתובנות שלהם › על › המתרחש › . בתחילה › ג'ון › מהסס ›...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני