התקרבות אל מורכבות

חן גרץ שמואלי רעיונות › של › מורכבות › , שמקורם › במדעי › הטבע › לתחומיהם › , זכו › בשנים › האחרונות › לפופולריות גוברת › במדעי › החברה › , בייחוד › בתחומים › של › חשיבה › ארגונית › וניהולית › Lewin and Regine , ) 2000 ; Stacey , 2001 ; Stacey , 2003 ; Steatfield , 2001 ; Richardson ) ed . ( , 2005 ; Uhl-Bien and . ( Marion , 2008 ; Wheatley , 1992 › על › פניהם › רעיונות › אלה › מציעים › אתגר › גדול › למושגים › שבמוקד › החשיבה › הניהולית › המסורתית : האמון › ביכולת › של › המנהל › היחיד › לבחון › באובייקטיביות › את › הארגון › ולהכירו › תוך › שימוש › בכלי › ניהול מ › בנים › ובעקבות › כך › לתכנן › ולכוון › את › תנועתו › אל › העתיד › ולשלוט › בה › . חשיבה › שבבסיסה › מורכבות , כפי › שהמונח › מלמד › , מפנה › תשומת › לב › למורכבות › המפליגה › של › מערכות › אנושיות › ולמגבלותינו להכירן › לעומק › ובדיוק › רב › , כמו › גם › למגבלותינו › לתכנן › את › תנועתן › ולפקח › עליה › . במובן › זה › , חשיבה שבבסיסה › מורכבות › עוסקת › במגבלות › . ( Richardson , 2008 ; Cilliers , 2005 )› היא › מזמינה › גישה...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני