תגובות

תגובה למאמר של אחמד חיז'אזי ודב רייך " מבטים על המציאותי והלא מציאותי במפגשים בין תרבותיים" צבי בקרמן אני מוצא את דברי הכותבים * קשים מעט להתמודדות , אך אני מוקיר להם תודה על תגובתם ; כך התערבו בייעודו הטבעי של מאמרי , שאין מנוס ממנו – האבדון שאליו מגיעים רוב המאמרים . עם מקצת הדברים שכתבו המגיבים אני מסכים ועם מקצתם איני מסכים . אף שאינני מסכים עם אחדים מהדברים מבחינה תיאורטית , אני מתקשה לחלוק על הדברים מכיוון שלא ערכתי מחקר בהקשר המתואר במאמר התגובה ( נווה שלום / ואחאת אל סלאם . ( היעדרם של ממצאים אמפיריים הוא עילה מספקת לסיים את תגובתי כאן . עם זאת , אעלה כאן עניינים אחדים המבטאים את עיקרי ההסכמה והמחלוקת בינינו , ברוח האמירה של בוהר לאינשטיין ש"התגובה הטובה ביותר לאמת גדולה היא אמת גדולה נוספת . " אני מפציר בקורא להאמין שאין בהשוואה זו כדי להעיד על חוסר ענווה מצדי ; אינני גורס שאפשר להשוות את טיעוניי שלי לטיעוניהם . . 1 אני מסכים בהחלט עם הכותבים ש"המציאות" היא סך החוויות של האדם המיוצגות מבחינה דיסקורסיבית כאמתיות . אינני מתכחש לכך במאמרי , אלא טוען שיש מציאויות דיסקורסיביות הנחו...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני