על דיבור ואתיקה

שי פרוגל חשיבה פילוסופית היא חשיבה שמנסה לברר את משמעותם היסודית של המושגים שדנים בהם ואת היחס ביניהם . להלן אנסה להציע בירור ראשוני וקצר למושגים " אתיקה" ו"דיבור" ולעמוד על היחס ביניהם דרך הבחנה בין פילוסופיה של השפה ובין פילוסופיה של הדיבור והפנייה להיבט הכפול של הקיום האנושי . מהי אתיקה ? המשמעות הרווחת של המושג אתיקה בימינו מצומצמת מאוד , ונוגעת לכללי התנהגות שמחייבים קבוצה חברתית מסוימת : רופאים , פסיכולוגים , עורכי דין , חיילים ועוד . ואולם , במקורו שימש המושג כותרת לדיון פילוסופי רחב שעניינו עיצוב האופי " ) אתוס ( " של האדם . הסוגיה שבבסיס הדיון האתי הייתה שאלת הקיום הראוי של האדם והדרך לחתור אליו . ההוגים שעסקו בפיתוח תפיסה אתית היו שותפים לדעה שהאושר הוא התכלית האנושית הגבוהה ביותר ; חילוקי הדעות נגעו להבנה הנכונה של האושר האנושי ולאופן שבו הוא מתיישב עם האחריות המוסרית של האדם . כל אחד מההוגים שעסקו באתיקה ניסה להציע תפיסת חיים שתבטיח חיי נפש טובים השלובים בחיי מוסר " ) חיי אמת . ( " שני הוגים בולטים שהתיימרו להציע דרך לשיפור המצב הקיומי של האדם והאמינו שהדיבור הוא אמצעי חיונ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני