ציונים ביבליוגראפיים

ייחודה של ההיסטוריה היהודית על יסודותיו ורציפותו הנוסח העברי של המאמר , שנתפרסם באנגלית , בקובץ על תולדות עם ישראל Journal , of World History כרך , ( 1968 ) 11 עמי . 29-15 תולדות ישראל ומקומן בהיסטוריה הכללית הרצאה שלא נתפרסמה . בעיית חלוקתן של תולדות ישראל לתקופות בהיסטוריוגראפיה היהודית דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות , ירושלים תשכ"ז , עמ' . 56-47 למשמעותה של מסכת אבות כמקור היסטורי ציון לה ( תש-ל , ( עמ' . 34-1 הפראגמנטים ההיסטוריוגראפיים בספרות התלמודית ובעיות החקר בהם דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות , ירושלים תשכ"ט , כרך ב , עמ' . 146-137 ישראל בגולה מבוא לישראל בגולה , מהדורה שנייה , תל-אביב תשי"ח , עמ' ה-כו . בעיות היסוד של המחקר ההיסטורי היהודי בימינו מאסף 'דבר' במלאת שלושים שנה לעיתון פועלי ארץ ישראל , בעריכת ד . זכאי וז . שזר , תל-אביב תשט"ו , עמ' . 41-28 הכרת העבר בתודעת העם ובעיות החקר בה קובץ 'הכרת העבר בתודעת העמים ובתודעת עם , 'ישראל תשכ"ט , עמ' . 24-9 גלויות וחורבנן כנסת לזכר ח . נ . ביאליק , כרך שמיני , תש-ג ( ובקונטרס מיוחד , מוסד ביאליק , תשכ '' דג דר...  אל הספר
מוסד ביאליק