דמותה ההיסטורית של היהדות הרוסית ובעיות החקר בה

נא ] בשמ 'היהדות הרוסית' אנו רגילימ לציין את הקיבוץ היהודי שהתרכז בתחומי הממלכה הרוסית משנת , 1772 ז . א . משנת סיפוחם של גלילות רוסיה הלבנה' על מאת אלף היהודים שבהם ! ' לממלכה זו' ועד מלחמת העולם הראשונה . שתי תקופות מתולדות היהודים ברוסיה הוצאו כאן מן הדמות ההיסטורית : התקופה החדישה והקדומה . המלחמה' המהפכה הרוסית והמשטר הסובייטי הביאו אתם שינויים מרובים כל כך בחיי הקיבוץ היהודי ברוסיה ובגורלו' שאין דמותו באותה תקופה יכולה להיכלל בדמותה ההיסטורית של יהדות זו . כמו כן אין לכלול בדמות זו את היישובים היהודיים בארצות הממלכה מלפני 1772 בארצות הקאווקאז' במלכות הכוזרים' כרוסיה הקיובית ובגלילות רוסיה' שהיו קשורות לליטא ופולין בימי הכיניים ובראשית העת החדשה . אמנם' פרשיות אלה הן בעלות חשיבות היסטורית מרובה ביותר , הן קשורות בדמותו ההיסטורית של הקיבוץ היהודי ברוסיה ואף מובנות רק מתוך התפיסה הנכונה של דמות זו' אכל אינן נכללות בה ולפי מהותן ההיסטורית הן פרשיות כפני עצמן . ארבע תופעות יסוד בהווייתו של הקיבוץ היהודי קבעו לה' להוויה זו' את מקומו המיוחד בחיי עמנו בדורות האחרונים : מבחינה יישובית —...  אל הספר
מוסד ביאליק