דרכה ההיסטורית של יהדות פולין

נא ] היהדות בפולין - פירושה היהדות הקשורה במלכות פולין ההיסטורית' עד כמה שהיוותה חטיבה גיאוגראפית מדיבית תרבותית' כלומר מושג רחב יותר מאשר פולין האתנית . אמנם' המדייקימ ניסחו . פולין' ליטא ורייסן . אכל סתם 'פולין' היה כולל גם את המדינות האלה' בעצם את כל יהדות המזרח . ברוסיה עצמה כמעט לא היו יהודים . היישוב היהודי ברוסיה החדשה' וכן ברוסיה הפנימית' אינו' כידוע' אלא בן המאה הי"ט' תוצאותיה של הגירה יהודית מאוחרת' כעיקר מרוסיה הלבנה' ליטא ובמקצת גם מגאליציה' כלומר : מגלילות פולין . את ערכה של יהדות פולין היטיב להגדיר דובנוב' בציינו' כי 'מימי מרכזי ימי הביניים בבבל ובספרד לא קמה ארץ אחרת עם ריכוז עצום כל כך של אוכלוסי ישראל ואפשרויות רחבות כאלה להתפתחותו האבטונומית . 'כבפולין והריכוז העצום הזה של אוכלוםיה יהודית היה גם כמותי וגם יישובי . מבחינה כמותית היתה פולין מיושבת אוכלוסיה יהודית הגדולה ביותר בעולם במשך מאות כשנים' הגדולה לא רק לעומת יהדות המערב' אלא גם כשהיא לעצמה . יישוב זה היה ראשונה בן רבבות יהודים' אחרי כן מאות אלפים' ולבסוף מיליונים . כסוף המאה הט"ז כחמש עשרה ריבוא' במחצית המאה ה...  אל הספר
מוסד ביאליק