הכרת העבר בתודעת העם ובעיות החקר בה

נא ] המונח 'תודעת העם' משמעו התודעה העצמית' הקולקטיבית' של העמ' תודעת יחידותו' יחידות קיומו ככלל' ככלל אחד' בעל מהות עצמית' שונה מן האחרים' ומתמיד כקיומו' כשיחידות זאת מודעת לו הן לפי תוכני תודעה משותפים או זהים לאישי האומה והן לפי דרכי התנהגות דומות' הן לפי תוכני חיים משותפים ומיוחדים להם והן לפי צינורות של תקשורת נפשית מיוחדת בין אישי האומה . כשאנו אומרים 'הכרת העבר' — משמעות הדברים ידיעה ודאית שיש בה מן הבטיחות הנפשית המצרפת את הפרטים ופרטי הפרטים לשלמות אחת של דמות הכלל' מעבר להתרחשות היסטורית זו או אחרת . והנה ברור' כי מרובים הם מרכיביה של תודעת העמים ביחידותם . ושונה חלקם של מרכיבים אלה בתודעתם של העמים' כי הרי כין המרכיבים האלה גם מוצא משותף' ארץ ותנאיה' שכנים ויחסי שכנים' לשון וייחודה' אמונות ודיעות' סדרי משפחה ונימוסי חברה' חגים ומועדים' שותפות גורל וגם המשכיותה של שותפות זו' רמת ההשכלה והמשטר המדיני והחברתי — וככל שמספר המרכיבים האלה רב' שונה ומשתנה לעתים משקלו של כל אחד מהם . ברם אין ספק' שהגורמים המכריעים במשקלו של כל אחד מהמרכיבים האלה בתודעתו של העם הם בראש וראשונה שניים...  אל הספר
מוסד ביאליק