בעיות־היסוד של המחקר ההיסטורי היהודי בימינו

נא ] המחקר ההיסטורי ' שמהותו היא קביעת השינויים והתמורות שחלו בהתפתחותה של הברה מסוימת' בירור התרחשותם של תמורות ושינויים אלה ועיון במאמצים שהושקעו בהתהוותם ובגיבושם' הוא לפי טיבו מסוג המדעים הקשורים קשר אורגאני בחברה ובחייה' היי הכלכלה וחיי התרבות כעם ובמדינה . בלשון אחר : המחקר בתמורות ובשינויים קשור הוא גופו בתמורות והשינויים החלים בחברה' בעם ובמדינה מדור לדור . הניסיון ההיסטורי של כל דור מכוון את תשומת לבם של בני הדור לתופעות מסוימות בחיי החברה' העם והמדינה' שהן מעסיקות את בני הדור במיוחד . הת עניינות זו בבעיות הזמן של האנשים לא רק מכוונת את הסתכלותם כעבר' אלא גם מחריפה בשטחים ידועים את כושר ההסתכלות ; היא לא רק מכניסה למחקר ההיסטורי שטחי חיים' שכבות עם ורוכדי תרבות שלפני כן היו מחוץ לשדה המחקר ההיסטורי אלא היא גם משנה בהרבה את הערכת חשיבותן של התופעות ' בעבר' מכניסה לעתים אמת מידה אחרת בהערכת עובדות שנמסרו לנו מן התקופות הקודמות' ומלמדת את בני הדור לקרוא ולפרש ולדרוש אחרת מקורות ידועים' שלכאורה פירשו אותם ומיצו את תוכנם מכבר . להשפעתו של הניסיון ההיסטורי הריאלי של הדור על המחקר ה...  אל הספר
מוסד ביאליק