ישראל בגולה

מי שבא לתת ציור מקיף וכולל של תולדות ישראל בימי פיזורו' דומני שאינו יכול לגשת 'ישרי אל העניין , in medias res מבלי שיקדים לו דברי פתיחה על השקפתו על טיבו ומהותו של אותו סכום התופעות ההיסטוריות שאנו רגילים לכללו בשם 'ישראל . ! 'בגולה ההשקפות הללו הן שמטביעות חותמן על כל הבניין ההיסטוריוגראפי ' תוכנו וצורתו' החל בבחירת אבני הבניין' בדרכי בירור החומר וסידורו' וכלה באופני צירופם של המעשים לתמונה אחת שלמה . בייחוד הייתי חייב לנהוג מנהג זה בראש ספרי ' מאחר שמצד אחד סידור המקורות בספרי הוא גם לפי העניינים וגם לפי הזמנים' כלומר כוונתי היתה להקנות בו לקורא ולמעיין' באמצעות המקורות והתעודות ' השקפה מסוימת גם על מהלך המאורעות בכללם וגם על הפרטים' ומצד שני ' הוכרחתי ' על פי טיבו של המפר' ספר תעודות ומקורות- לצמצם את הארתי בדברי פתיחה קצרים וכלליים לכל פרק' ולהסתפק אף בגופי הלכות בביאורים ובהערות' שכן כספרמקורות הקיצור והצמצום - ולעתים אף הרמז - הוא הכרחי . במיוחד בספר' שלפי כל תוכניתו אחת ממטרותיו היא שהמעיין כעצמו יעמוד - מתוך בחירת המקורות' סידורם וצירופם - על ההארה הנכונה ויבחין בנימוקים שמצאו ...  אל הספר
מוסד ביאליק