למשמעותה של מסכת אבות כמקור היסטורי

נא ] היסוד ההיסטורי שבמסכת אבות כשהוא לעצמו אינו בגדר שאלה . על כך מעידים בפירוש שני הפרקים הראשונים של המסכת . בפרק הראשון נמסר סדר הקבלה של תורה שבעל פה שנמסרה מדור לדור , שבעה דורות' משמעון הצדיק עד הלל ושמאי ( ב—טו . ( מכל אחד מהחכמים האלה הובא מאמר' בו שלושה משפטים המבטאים יחד רעיון אחד' כנראה הרעיון המייחד אותו חכם ובית מדרשו . מחמישה דורות הובאו מאמרים משני חכמים בכל דור . חכמים אלה נקראו אחריכן בשם 'הזוגות' ' וייחסו להם עמדות של ראשות בסנהדרין' הראשון בזוג — נשיא' השני - אב בית דיף . אחרי כן ( א' טז-ב' ד ) הובאו מאמריהם של שישה חכמים מבית הלל' מרבן גמליאל עד רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא . אחריהם ( ב' ד-יד ) הובאו שוב מאמרים של שבעה חכמים : מהלל ( ממנו הובאו כמה מאמרים ' ( מרבן יוחנן בן זכאי ומחמשת תלמידיו' שגם הם אמרו' כל אחד' שלושה דברים . לפני מאמרי התלמידים בא סיפור המוסר את דעתו של רבן יוחנן בן זכאי על כל אחד מהם . שני המאמרים האחרונים בפרק השני הם של רבי טרפון' שלפי המסורת התלמודית' גם הוא היה מתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי . 2 גם בשני שפרקים הבאים' ג—ד' יש להבחין בקבו...  אל הספר
מוסד ביאליק