בעיית חלוקתן של תולדות ישראל לתקופות בהיסטוריוגראפיה היהודית

נא ] ראוי להקדים לדיון על חלוקתן של תולדות ישראל לתקופות לפי תפיסתנו והש קפותינו אבו סקירה על חלוקתן בהיסטוריוגראפיה היהודית' היינו' כיצד ראו בני התקופות השונות מדור לדור את נקודות המפנה בתולדות עמם' ראייה זו כשהיא לעצמה היא עדות היסטורית בעלת משמעות רבת חשיבות . ואמנם' אם נכונה היא הדעה' שכל היסטוריוגראפיה היא בבחינת אוטוביו גראפיה לאומית' הרי ציונן של נקודות המפנה בתולדותיה של האומה משמעותו ציון הרגשת האומה באותם שינויים ותמורות שחלו במהלך חייה' בדרכה ובגורלה . בהתפתחות הדעות של היסטוריונים נוצריים' למשל' המחלקים את תולדו תינו ליתולדות ישראל' ול'תולדות היהדות / יש משום אוטוביוגראפיה אידיאולוגית נוצרית' שבה משתקפת התיאולוגיה הנוצרית לאסכולותיה וזרמיה השונים בהתייחסותה ליהדות . והדברים הם הרבה יותר נכונים לגבי היסטוריוגראפיה לאומית . חלוקת תולדותיה של האומה לתקופות שייכת לפרשת עדויותיה בדורות שונים על העבר שלה . מבחינה זו אני רוצה לדון בבעיית הפריודיזאציה בהיסטוריוגראפיה שלנו . ואין כוונתי דווקא לחלוקה מפורשת' שלפיה מונה ההיסטוריון תקופות ועידנים בתולדותיהם של דורות אלה . לעתים קרוב...  אל הספר
מוסד ביאליק