ייחודה של ההיסטוריה היהודית על יסודותיו ורציפותו

[ א ] אף כי מן הידועות הוא' שייחודו של כל עם מתגלה במהלך תולדותיו במשך דורות' דומה שאין לפקפק בכך שבסיפור העם על ראשיתו גלומה מסורת העם על ייחודו' כפי שנתפס על ידי דורות ראשונים . וככל עדות של עם על עצמו יש לה ערך של מקור ראשון לגבי תהליכי ההתרחשות הפנימית בחיי העם . מקורות חיצוניים' עדויות של עמים אחרים' כוחם יפה לגבי עצם הופעתו של העם' מקומו וזמנו . כך הוא לגבי תאריך ראשיתה של תקופת האבות וראשיתו של עם ישראל . כוודאי נודעת חשיבות להזכרתם של היחיבירו' ולבעיית זהותם עם העברים וכן להזכרת שם ישראל בכתובת מרנפתח ( מלך ב 1205-1223 לפנה"ס ' ( אולם לגבי ייחודו של ישראל אין ספק שבסיפורי האבות שהם עדות העם על ראשיתו' יש לראות מקור ראשון כמעלה . והנה לפי סיפורי המקרא ניתן לקבוע שישה קווי יסוד המייחדים את העם מראשיתו והם : ( א ) האתני ' ( כ ) הדתי ( ג ) החברתי ( ד ) הארצי ( ה ) הלשוני ( ו ) המדיני . ' ' ' ' [ ב ] ייחוד דרכו של כל עם מתגלה' כאמור' במהלך תולדותיו' שהן מערכת השינויים והתמורות שחלו בגורלו של העם ובדמותו' שאנו עומדים עליהם מתוך עיון ובדיקה מדוקדקת בהתרחשויות בחייו' בתנאיהם ובמסיבותי...  אל הספר
מוסד ביאליק