על ההדרכה - מבוא

ישראל כ"ץ דרכה ' היא מבנה של שיח המושתת על התקשרות משימתית מוגבלת של בעל תפקיד ^^^ # ? ] פרופסיונלי אחד אל זולתו , שהוא בעיניו בעל סמכות וידע הרלוונטי לעיסוקו ; זאת לצורך 1 1 למידה , תוך בירור סדיר ומשותף של תכנים ותהליכים העולים בעבודתו שלו . מספר מרכיבים כלולים בהגדרה זו ; ם הדרכה היא מתכונת של שיח בהקשר משימתי ממוקד , הנעשה מתוך תפקיד פרופסיונלי ובהתייחס אליו . מלכתחילה ניתן לזהות מפרט מגוון של מטרות המתאימות להקשר כזה : הרחבת ההבנה של המודרך לגבי המסתייעים על-ידיו ; הרחבת המודעות של המודרך לגבי סוגיות של תהליך ; הגדלת המודעות לגבי העצמי , לרבות חותמו על התהליך ; התגברות על מחסומים אישיים ואינטלקטואליים המפריעים ללמידה ; העמקת ההבנה של המודרך לגבי מושגים ותיאוריה ; שליטה במיומנויות ספציפיות ; מתן גירוי למחקר ; טיפוח אמות מידה של שירות . ( Bordin , 1983 ) עם זאת , כפי שמובהר על-ידי קרול , ( Carroll , 1996 ) הדרכה נבדלת ממסגרת של הוראה פורמלית , וגם אין היא מסלול שנוצר לצורך הקנייתן של מיומנויות או טיפול בשאלות אישיות כוללות של המודרך . ביחס להדרכה ניתן לזהות גישות שונות ודגמי פעולה ש...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני