על מושג הגבול

דב אופנה"מר ודליה בנימעי * גז א . הגבול < כאזור של של טרת המנהל מושג חיבור שבו הגבול המנהל ושל זה היא : היועץ מפעיל לבדוק עם את קבוצות את מנהיגותו משמעות ועם , ארגונים המושג . " גבול להלן " ולהאיר יוצגו שלושה את חשיבותו היבטים בעבודתם עיקריים ב . הגבול כתחום שבו מתגלות התמודדויות עם הסמכות -,ג . הגבול כנקודת מפגש של אנשים בעלי זהויות שונות . שלושה היבטים אלה מאירים גילויים רלוונטיים ומכריעים בחיים הארגוניים : שאלות על אודות מהות הניהול ; קריאות תיגר או היענות עיוורת לסמכות ; מפגשים ידידותיים או עוינים בין פרטים שונים ובין קבוצות שונות ; איכות הדיאלוג במפגש ועוד . עניינים אלה נמצאים במוקדי העבודה הן של היועץ והן של המנהל . היבט ראשון : אזור הגבול כאזור טעון ניהול הטענה שניהול אזור הגבול הוא אחד מתפקידיו החשובים של מנהל בארגון נסמכת על שילוב של שתי מסורות תיאורטיות : האחת היא הגישה המערכתית והשנייה היא הגישה הפסיכואנליטית של יחסי אובייקט . בעבודתם של התיאורטיקנים מילר ורייס ( Miller and Rice , 1967 ) אנו מוצאים את השפעתם של מלני קליין ( Klein , 1959 ) וביון , ( Bion , 1967 , 1961 ) שתרמו...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני