בין הפרט לארגון

נילי סוקניק גז הם הגישה - מבני ה החברים האוניטרית מאפיין אינטרסים בו את , ? הגישה אפשר המפגש של לאתר הבינארית ארגון שבין , שלושה לרבות מטרת והגישה אבות יחסי הארגון הפלורליסטית - הגומלין טיפוס ותכליתו של הנובעים תיאוריות . מבין לבין מהן אלה האינטרסים וגישות . שלושת הגישה שונות הבינארית אבות של המתארות היחידים -הטיפוס היא הבסיסית יותר , והמודלים האוניטריים והפלורליסטיים הם ניסיונות לגישור תיאורטי על המתחים שבגישה הבינארית . יש לסייג ולציין כי רק חלק מהתיאוריות מתאימות באופן מלא לאחת משלוש הגישות . בתיאוריות אחרות , חלקים שונים ממרכיביהן מתאימים לגישות שונות . על מנת לפשט ולחדד את ההבדלים שבין התיאוריות השונות יוצגו אלה גם באמצעות מטריצות המבוססות על תורת המשחקים . זאת כדי להמחיש את סוג האינטרסים של המשתתפים ואת סוג יחסי הגומלין הנגזרים מהם . השאלה שתיבחן באמצעות כל מטריצה תהיה : איזו תועלת יש על-פי תיאוריה נתונה בכל צירוף אפשרי של התנהגויות הארגון והעובדים ! תורת המשחקים מציעה מודלים מתמטיים המיושמים לניתוח אינטראקציות בתחומים שונים . על מנת להשתמש במונחים של תורת המשחקים , ( Myerson , 1...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני