"מצרף נסוים": על מושג מרכזי במחשבתה של עדת המגילות

צירוף הסמיכות מצרף נסוים מזדמן במגילות קומראן רק פעם אחת , במגילת סרך היחד א , ' . 18 אף על פי כן גלויה חשיבותו , שכן שני מרכיביו , הנסמך מצרף והסומך נסויס , מופיעים בכתבי העדה כמה פעמים ובהקשרים שונים אך לא יחד . העובדה שהן הצירוף הן מרכיביו מזדמנים רק בכתבי עדת היחד משייכת אותם לאגרון שגיבשה העדה בכתביה על יסוד השקפת עולמה המיוחדת . כשיטה הנהוגה בידם של מחברי הכתבים האלה ביצירת מושגיהם , נבנה גם הצירוף הזה על מסורת לשון המקרא ואליה שולבו יסודות שאינם ממנה . השילוב הלשוני הזה משקף לא רק את דרכה של עדת המגילות ביצירת מערכת מושגים משלה , אלא גם את מנהגה להפיח רוח חדשה ברעיונות ששאלה מן המסורת . ראשוני החוקרים שבדקו את המגילות שמו לב לצירוף מצרף נסוים ועמדו על חשיבותו , אך הדברים לא נתמצו . בשנים האחרונות לא נדרשו המעיינים במגילות קומראן לבדיקה חדשה שלו לאור טקסטים נוספים מקומראן שנתפרסמו זה מקרוב . יש אפוא עניין להרחיב ולהשלים את החקירה דווקא עתה , כשעומד לרשותנו מכלול תוכנה של ספריית קומראן , שלא היה לנגד עיניהם של החוקרים הראשונים . כך יהיה אפשר 1 במגילה כתוב הצירוף באותיות מצעיות מצר...  אל הספר
מוסד ביאליק