ביבליוגרפיה

טקסטים ופירושים מסורתיים ( בסדר כרונולוגי ) הפירושים האורתודוקסייט 5 ג'נג שראן & - £ > « + j = Mv ± i £ » ?^) > 1975 ( 200-127 ) «& i £ » ' & 52-53 ' * 3 b : ? tiMF פירושים ופירושיהם ( פירושים ופירושיהם על שלושה עשר הקנונים — 'לי ( 'י'ג קונג יינג דא ? LS it , + HHaft , S & , # 60 , gft : ttt ## JS , 1975 . ( 648-574 ) פירושים ופירושיהם ג'ו שי *& ' « + ***» » « ra *^ ii » > tit : %% - %% > 1968 ( 1200-1130 ) אוצר הפירושים ( אוצר הפירושים לארבעת הספרים — 'ג'ונג יונג' בפרקיו ובפסוקיו ) ג'ו ^ י ( שאלות אלמוניות על 'ג'ונג « + Jfi £ . M » ( 'יונג שאלות אלמוניות ג'ו ק * י ( שיחות המורה ג'ו , ערוכות לפי קטגוריות ) «^^ # ^ 1 » פירושים בחיבור ( מצויים בתוך : ג'או שון סון , פירושים ופירושיהם ל'ג'ונג יונג' אחד בחיבור אחד ) פירושים אחרים : סה מא גואנג M 6 » )* $ } % >> « t « s ] A * .- £ ' &? #$ *» ' 464 ' t & ? %% r ^ t' $ ' 1967 > ( 1086-1019 ) ( על מידת האמצע וההרמוניה ) 793-796 צ'נג אי mm ' « tJf # » 453 (( - ^^?» ' ' & H 8 , ' tit : # ? ££# *?] ' 1972 ' ( 1107-1033 ) ( ביאורים ל'ג'ונג 1807...  אל הספר
מוסד ביאליק