פרק שישי הניגוד בין גישת הפשט לספרות לבין גישה דתית ומדרשית לתנ"ך

יש הבדל עקרוני בין הגישה הדתית מסורתית ללימודי התנ"ך , הרואה טקסט מקראי כחלק בלתי נפרד משורה של טקסטים מדרשיים מהתורה שבעל פה או מפרשנים דתיים שהלכו בעקבותיה - לבין הגישה המבקשת לקרוא את היצירה המקורית בתנ " ך כיצירה עצמאית ומנותקת מפרשנויותיה הדתיות . גישה זו רואה בספרות הפרשנות חטיבה נפרדת בתרבות העם היהודי - חטיבה הכוללת מאות יצירות בנות ימינו , ועשרות יצירות מתקופת ההשכלה , ימי הביניים והעידן ההליניסטי ביזנטי , אשר גם בו היתה הפרשנות המדרשית של יוצרי התורה שבעל פה רק אחד מהזרמים הרבים בהם נוצרו יצירות המתייחסות לתנ " ך .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

יהדות חופשית