ביבליוגראפיה

ביבליוגראפיה כללית על תורות האמנות ועל האדריכלות ימצא הקורא בספרים הבאים : BORISSAVLJE vie , MILUTIN , Les Theories de [ 'Architecture , Paris 1926 BORISSAVLJEVIC , MILUTIN , Prolegomenes a une Esthetique Scientifique de I'Archi- tecture , Paris 1923 FELDMAN , VALENTIN , L' Esthetique Franqaise Contemporaine , Paris 1936 PELIZZARI , ACHILLE , I Tattati attorno le Arti figurative in Italia e nella penisola iberica , Vol I , Perella 1915 ; Vol II , Dante Alighieri , Genova SCHLOSSER-MAGNINO , J ULIUS , Die Kunstliteratur , Wien 1924 VENTURI , LIONELLO , History of Art Criticism , New- York 1936 בין הספרים העוסקים בתיאוריה של האדריכלות נודעת חשיבות מיוחדת לספר SCOTT , GEOFFREY , The Architecture of Humanism , London 1914 ; New- York 1925 ; Anchor Books , 1954 תועלת רבה יפיק הקורא גם מתוך קריאה בספרים הבאים : NICGO-FASOLA , GIUSTA , Ragionamenti sulla Architettura , Citta di Castello , Macri 1949 MOLLINO , CARLO E VADACCHINO , F ., Architettura , Arte e Tecnica , Torino MOLLINO , CARLO , V...  אל הספר
מוסד ביאליק