לוח ‭:9‬ ההפסקה הבארבארית של הקצבים והמטריקה הרומאנית כנסיית םאן־מיניאטו אל־מונטה. פירנצה ‭1063—1018)‬ לסםה"נ)