‭Fondaco dei Turchi‬ לפני השחזור. ויניציה (המאה ‭ida-u‬ לוח ‭:2‬ שטחים ונפחים בתצלום הטכניקה הפוטוגראפית נותנת תיאור הולם מיסודותיה הדו־ממדיים של הארדיכלות. את היסודות התלת־ממדיים נותנת היא מנקודת־ראות אחת בלבד.