לוח ‭:1‬ ארדיכלות ללא חלל פיימי גשר קאםטלווקיו, מנקודות־ראות שונות. וירונה ‭(1356—1354)‬