תוכן העניינים

ב"ז קדר : מארק בלוך — בין חייו למחקרו 7 אטיין בלוך : פתח דבר — מהדורה חדשה של 'אפולוגיה על ההיסטוריה או מקצועו של ההיסטוריון' 25 מצב כתבי היד 26 — דרכי העבודה של מארק בלוך בכתיבת החיבור 27 — הגלגולים של כתבי היד מאז 29 1945 תיארוך החיבור ושלבי כתיבתו 31 — התוכניות לראשי הפרקים 33 — המכתב מ 2 במרס אל לוסיין פבר 40 — דף בכתב ידו של מארק בלוך 43 מבנה החיבור — כתבי היד 43 ללוסיין פבר על דרך ההקדשה 53 מבוא 55 פרק ראשון : ההיסטוריה , בני האדם והזמן 67 . 1 בחירתו של ההיסטוריון 67 . 2 ההיסטוריה ובני האדם 68 . 3 הזמן ההיסטורי 72 . 4 אליל המקורות 73 . 5 עבר ו'הווה' 78 פרק שני : התצפית ההיסטורית 89 . 1 תכונות כלליות של התצפית ההיסטורית 89 . 2 העדויות 97 . 3 מסירת העדויות 104 פרק שלישי : הביקורת 112 . 1 סקירה של תולדות השיטה הביקורתית 112 . 2 בעקבות הכזב והטעות 120 . 3 מסה על ההיגיון שבשיטה הביקורתית 135 פרק רביעי : הניתוח ההיסטורי 156 . 1 לשפוט או להבין ? 156  אל הספר
מוסד ביאליק