פרק שלישי האודיסאה: המסע מאור אל ארץ כנען

יי ^ ח תרח את אבךם בנו ואת לוט בן הרן בן ? נו ואת שרי כלתו א ?? ת אבךם בנו ויצאו מאור כשדים לל ? ת אךצה כנען . ויבאו עד דורן ויקבו שם אתם ... רמת תרח בחרן . ( בראשית יא , לא-לב ) ויאמר ה' < ןל אבךם , לך-לך מאך ? ך וממולךתןל ומבית אביןל אל הארץ אשר £ זדה ואעשך לגוי גדול ואברכך , ואגדלה שמך ; והיה ברכה ... וילך אבךם כאשר דבר אליו ... 'ה ויקןח אבךם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ... ויצאו ללכת אךצה כנען ויבאו אךצה ? נען . ויעבר אמ"ם בארץ עד 9 קום ש ? ם , ער אלון מוךה ... ףעתק משם ההרה , מןךם לבית אל ףט אהלה בית אל כ ? ים והעי מקןךם ... ויסע א : ? ךם הלוך ונסוע הוןגבה . ויהי רעב T T בארץ ;* VT T וירד TV אברם T : - מצרימה T :- : ? לגור r שם r כי ? כבד ?? r הרעב T TT בארץ . ' VT T ( בראשית יב , א-י ) מסעם של אברהם , שרה ולוט מאור שבדרום עיראק של ימינו אל ארץ 8 כנען , הוא המסע החשוב ביותר בתולדות העולם המונותיאיסטי . על פי המסורת היהודית שהתפתחה מאות ואלפי שנים לאחר תקופת התנ"ך , זה היה מסע מעולמם של עובדי האלילים אל ארץ הקודש , היא ארצו של האל האחד שכדי לגלות את דבר קיומו , לדבר בשבחו ולספר על ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)