ביבליוגרפיה

אבירם , ר' . ( 1996 ) מערכת החינוך בחברה פוסטמודרנית : ארגון אנומלי בעולם כאוטי . בתוך א' גור-זאב ןעררך . ( חינוך בעידן השיחהפוסט-מודרנסטי . ירושלים : מאגנס , האוניברסיטה העברית ירושלים . אדר , צ' . ( 1967 ) ספר בראשי ת- מבוא לעולם המקראי . תל אביב : צ'ריקובר . אוזובל , ד"פ ( תש"ל . ( להגנת הלמידה המילולית . בתוך ה' אייגר ( עורכת . ( מספרות החינוך , ג ( עמ' . ( 38-27 ירושלים י האוניברסיטה העברית - בית הספר לחינוך , ומשרד החינוך . אופיר , ע' . ( 1996 ) פוסטמודרניזם : עמדה פילוסופית . בתוך : א' גור-זאב ( עורך . ( חינוך בעידן השיח הפוסט-מודרניסטי . ירושלים י . מאגנס , האוניברסיטה העברית ירושלים . אלון , ד' . ( 1999 ) מטלת ביצוע בהיסטוריה . בתוך : מ' בירנבאום . הערכה מושכלת . תל אביב : רמות . אלוני , נ' . ( 1996 ) עלייתו ונפילתו של החינוך ההומניסטי : מהקלסי לפוסטמודרני . בתוך : א' גור-זאב ( עורך . ( חינוך בעידן השיח הפוסטמודרניסטי . ירושלים ! מאגנס , האוניברסיטה העברית ירושלים . אלוני , נ' . ( 1998 ) להי ות אדם . תל אביב . הקיבוץ המאוחד . אלפרט , ב' ( בדפוס . ( פדגוגיה פמיניסטית כגישה ...  אל הספר
מכון מופ"ת