פרק 3: ביטויי האכפתיות בתוכני הלמידה ובדרכי ההוראה

תוכן העניינים מבוא 131 א . העלאת זיכרונות של מצבי למידה 132 ב . דיון ביקורתי בהיבטים הערכיים-חברתיים של תוכני הלימוד ודרכי ההוראה 138 . 1 תוכני הלימוד 138 - מתמטיקה 139 - מדעים ניסויים 142 - מחשבים 144 - היסטוריה 147 - מקרא 153 - שעת חברה / שעת מחנך 156 - מסרים סמויים במרחב הבית-ספרי 159 . 2 דרכי הוראה-למידה 165 - מעמדה של התחרות בבתי הספר 167 - השפעת האתוס האינדיבידואליסטי 171 - על אסטרטגיות הוראה-למידה מקובלות בשדה החינוך 173  אל הספר
מכון מופ"ת