פרק 1: גישות בחינוך ערכי וזיקתן לתורות מוסר

תוכן העניינים מבוא 13 א . הממד הערכי של החוויה האישית 14 ב . גישות שונות בחינוך לערכים וזיקתן לתורות מוסר 18 . 1 חינוך באמצעות הטפה ואינדוקטרינציה 19 2 . חינוך ערכי הממוקד בפיתוח השיפוט המוסרי 17 - תורתו של לורנס קולברג 30 3 . חינוך מתוך אתיקה של אכפתיות 39 - תפיסתה המוסרית של נל נודינגס 39 - עקרונות המוסר על פי תפיסתו של עמנואל לוינס 45 - הצעותיה של נודינגס בתחום החינוך 48 סיכום 51 נספחים „ יסודות פסיכולוגיים המבססים חינוך לאינדיבידואציה 57 11 על שתיים מן הגישות המוסריות 58 111 תרבות של אכפתיות במוסדות חינוך - הלכה למעשה 64 NOD בפרק זה נדון בגישות אחדות הרווחות בחינוך הערכי ונבחן את זיקתן אל תפיסות המוסר . דיון זה יאפשר להניח אבני יסוד לטיפוח תרבות של אכפתיות במוסדות החינוך , ובמיוחד באלה העוסקים בהכשרת מורים . הסטודנטים יונחו לבחון תפיסות שונות בתחום החינוך הערכי תוך עימותו עם התנסויותיהם כתלמידים בעבר ובהווה . מטרת הדיון היא לפתח בסטודנטים התייחסות מושכלת וביקורתית לתפיסות וגישות אלה , ואולי אף יכולת לבנות גישות משלהם . הדיון יתמקד בנושאים אלה : א . גישות לחינוך ערכי הנגזרות מתפיסות...  אל הספר
מכון מופ"ת