תכנית ההכשרה הנובעת מעקרונות אלו

בבסיס התכנית המוצעת נמצא המודל האינטראקטיבי הכפול , שהוזכר בכל הדוגמאות ששימשו כחקר מקרה בספר ; מודל המתאר את מיקומו של המורה בשני אתרים שונים , אתר הפרקסיס והאתר החברתי הרפלקטיבי . התרגום המעשי של המודל הוא חשיפה בו-זמנית של הסטודנטים להוראה לשני האתרים . במילים אחרות , הלימוד התאורטי יהיה צמוד להכשרה המעשית וילווה אותה החל בשנת הלימודים הראשונה . בשנתם הראשונה יחולקו הסטודנטים לקבוצות הטרוגניות ( מתחומים שונים ) בנות 25-כ משתתפים כל אחת . הקבוצה תהווה את האתר החברתי הרפלקטיבי . מנחה הקבוצה יהיה מדריך פדגוגי המצוי בהפעלת תהליכים של דינמיקה קבוצתית . תפקידו הראשון יהיה לפתח את הקבוצה ל"קהיליית , "לומדים שבה יידונו סוגיות שיביאו הסטודנטים מתוך ההתנסות שלהם בשדה והרפלקסיה שלהם על הפעולה . ( reflection on action ) באווירה תומכת ובלתי שיפוטית , יעודד המנחה את המשתתפים להתייחס לסוגיות המועלות על ידי חבריהם מנקודת ראותם , להשוות רשמים מהתנסויותיהם ולבחון אותם מהיבטים שונים ( התנםותיים , צפייתיים , תאורטיים וכדומה . ( השיח הקבוצתי יעבור מרפלקסיה על הפעולה לרפלקסיה על התפיסות החינוכיות , הנחות...  אל הספר
מכון מופ"ת