עיקרון שישי: חינוך כ"פילוסופית חיים"

המושג "פילוסופיית חיים" מדגיש את העיקרון שלפיו יש להתנסות או לחוות בחיי היומיום את הערכים החינוכיים , ולא להסתפק באימוצם כפילוסופיה חינוכית . משמעות הדברים היא שהתפתחות מקצועית היא חלק מצמיחה אישית . וכשם שהמשמעות של לחיות היא ליצור דרך חיים , כן התפתחות פרופסיונלית משמעה יצירת הקוריקולום האישי . מהנחה בסיסית זו משתמע שאין להפריד בין "תאוריה" לבין , "פעולה" ושמעורבותו של האדם היא כאדם שלם . תפיסה זאת של האדם השלם יונקת מרעיונותיהם של מאטורנה וקפרה . שניים אלה טוענים שקוגניציה היא מושג רחב ביותר , הכולל לא רק את החשיבה , אלא גם את התפיסה , הרגש , הפעולה ואת כל היכולות הנוספות של התודעה האנושית . ( Capra , 1996 ; Maturana , 1980 ) במקביל , טוענים מקמארי וחנה ארנדט לקדימותה של הפעולה על פני החשיבה , ( primacy of the practical ) nnrnV הביטוי האנושי המשמעותי ביותר , מאחר שהיא זו המאפשרת לאדם לחשוף את זהותו הייחודית ( Arendt , 1958 ; Macmurray , 1957 ) המשותף לשני הטיעונים הללו הוא שיש לבטל את החלוקה הקרטזית בין גוף ונפש , בין תאוריה ומעשה . ומשמעה הסתכלות מחודשת על העולם , הסתכלות המושתתת ע...  אל הספר
מכון מופ"ת