שינוי תפיסתי (conceptual change)

כאמור , האינטרפרטציות השונות למושג "שינוי תפיסתי" נובעות מההשקפות השונות המיוחסות למונח . "תפיסה" תפיסה בעיני היא מבנה מנטלי הכולל את אמונותיו ואת הנחות היסוד של הפרט , שהן סמויות בחלקן . זוהי סכמה של מושגים המתפתחים מלמידה תאורטית ומהפרקטיס ( העשייה , ( משמע מהאינטראקציות עם העולם והחברה . תפיסה היא ישות דינמית העוברת שינויים בהתאם לעשייה ו / או לחשיפה למקורות ידע אחרים . את השינויים ניתן להגביר על ידי תהליך של רפלקםיה , המסייע בהבניה ובהבניה מחדש של ידע מקצועי . ( Gorodetsky et al ., 1997 ) לפיכך , שינוי תפיסתי אינו קשור רק להיבטים הקוגניטיביים או המנטליים של השינוי או להתפתחות מושגית של מושגים ספציפיים , כגון מסה , אנרגיה , חום , צמיחה או בריאות ( ראו Driver , Posner , Vosiniadou , Duit ואחרים ;( שינוי תפיסתי קשור גם להיבט ההתנסותי , כפי שמציעים הפנומנוגרפים ( כגון מרטון , ( Marton ) לינדר 1 nK 1 ( Under ) , tr ומשמעו שינוי רדיקלי או שינוי פרדיגמטי : שינוי ביחס של הפרט אל העולם . ( Marton & Booth , 1997 ; Gorodetsky & Keiny , 2002 ) רעיון זה של שינוי תפיסתי עומד ביסוד הרציונל של ת...  אל הספר
מכון מופ"ת